Realistisin

tuleva

talouskuva

Italialaisen fransiskaanimunkki Luca Paciolin 1400 -luvulla luoma tapa toteuttaa kahdenkertainen kirjanpito mullisti yritysten taloudenpidon. Tulot ja menot vastaavat siinä aina toisiaan.

Kahdenkertaista kirjanpitoa on sen jälkeen käytetty menestyksellä menneisyyden ja nykyhetken tilanteen arvioimiseen.

Se pystyy silti enempään kuin mitä tähän asti on ymmärretty.

Strategic Accountingin metodi

LJK Riku Lehtinen on käyttänyt kahdenkertaisen kirjanpidon ideaa vuosikymmeniä yritysten tulevaisuuden kassavirran, tuloksen ja taseen mallintamiseen.
Metodi kykenee myös yhdistämään konsernin eri yksiköiden irralliset osalaskelmat kokonaisuudeksi, joka pitää kutinsa.
Lehtinen on aiemmin toteuttanut metodia Tuloksentekijät Oy:n kautta.
Metodi käyttää kahdenkertaisen kirjanpidon ideaa tulevien taseiden ja kassavirtojen mallintamiseen.
Hän on mallintanut tuhansien yritysten investointeja, yrityskaupan osapuolten arvoja tai rekonstruoinut metodin avulla oikeuskiistojen tapahtumakulkuja.
Mallin sisältämän algoritmin avulla on arvioitu yksittäisiä investointeja lähes neljän miljardin euron arvosta.
Jatkossa Lehtinen toteuttaa metodiaan Strategic Accounting Oy:n kautta. Nimi kuvastaa asiakkaan kokemaa hyötyä. Metodi antaa yritysjohdolle strategisesti tärkeää informaatiota päätöksentekoa varten.
Metodi perustuu vuosikymmenien aikana kehitettyyn algoritmiin ja sen soveltamiseen.
Vastaavaa metodia ei toteuteta missään yleisimmissä taloushallinnon ohjelmistoissa tai alan tieteellisessä kirjallisuudessa.
Nykyisillä malleilla ei pysty tekemään esimerkiksi seuraavia asioita:
  • Johtaa kassavirran ja tuloksen pelkistä tasetiedoista.
  • Luoda konsernitason kokonaisnäkemys emon ja tyttärien erillistaseista automaattisesti laskettujen kassavirtojen avulla.
  • Estimoida tulevaisuuden kassavirroista tulos, tase ja rahoitustarve.
  • Luoda pitävä kokonaisnäkemys puutteellisista kirjanpitotiedoista.
Strategic Accounting kykenee mallintamaan tulevaisuutta tarkemmin kuin muut metodit.
Mallin hyödyt yritysjohdolle:
  • Parempi johtaminen. Yritysjohto saa käyttöönsä tarkimmat estimaatit päätöksenteon pohjaksi. Ei enää irrallisia sirpalenäkemyksiä.
  • Ajankäytön tehostuminen. Malli jättää johdolle enemmän aikaa strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon.
  • Luotettava tieto. Ulkopuolisen mallin käytön avulla vältetään oman organisaation totuttujen painotusten korostuminen.
Metodin idea on yksinkertainen. Sen soveltaminen vaatii kuitenkin oikeita työkaluja ja perehtymistä niiden oikeaan käyttöön.