Koko henkilöstölle

Tarve
 • Yrityksen kannattavuuden pysyvä nostaminen sitouttamalla kaikki henkilöstöryhmät kassan kasvattamiseen.
Hyöty
 • Yrityksen tulos ja arvo kasvavat, koska yhdenmukaiset kannustimet ohjaavat henkilöstön toimintaa.
Mitä teemme
 • Mallinnamme yrityksen tavoitteen kassavirran kehitykselle tulevina vuosina ja luomme kaikille henkilöstöryhmille järjestelmän, joka kannustaa yltämään siihen.
Prosessin vaiheet
 • Tuomme malliimme yrityksen edellisten vuosien tilinpäätökset ja kuluvan vuoden tuloslaskelman ja taseen. Ajamme sisään yrityksen oman budjettiennusteen (liikevaihto ja kuluennuste).
 • Rekonstruoimme yrityksen tavoittelemat tulevat kassavirrat ja taseet ehyeksi kokonaisuudeksi.
 • Määrittelemme henkilöstöryhmille niiden roolin ja osuuden kassavirtatavoitteen saavuttamisessa.
 • Informoimme koko henkilöstöä kassavirran merkityksestä työpaikkojen säilymiselle.
 • Jatkuvassa yhteistyössä tuemme johtoa ja koko henkilöstöä pääsemään tavoitteisiin raportoimalla kehityksestä säännöllisesti. Autamme myös löytämään ratkaisuja haasteisiin.
Toimitusaika
 • 10-15 pv
Lopputulos
 • Yritys saa kassavirtatavoitteen yrityksen kehittämiseksi.
 • Yrityksen tärkeimmät henkilöstöryhmät saavat konkreettiset, yhteiset tavoitteet osana kannustinjärjestelmää.
 • Jatkuvassa yhteistyössä seuraamme tavoitteiden saavuttamista ja tuemme koko henkilöstöä oikeiden toimenpiteiden määrittelyssä.
Ero vaihtoehtoisiin mallinnustapoihin
 • Kassavirtapohjaisella kannustimella eri henkilöstöryhmille voidaan luoda yhteinen tavoite. Kannustimet eivät ole ristiriidassa keskenään.
 • Kassavirtaan perustuva kannustin maksimoi yrityksen arvon kehityksen. Muut tunnusluvut eivät sitä välttämättä tee.