Jos voit seurata kassavirtasi kehittymistä kuukausitasolla ja ennakoida sitä luotettavasti pitkälle tulevaisuuteen erilaisilla skenaarioilla, saat päätöksillesi vahvan pohjan ja pysyvän edun suhteessa kilpailijoihisi. Tässä lyhyt selostus kuinka se tapahtuu.

Strategic Accounting Finland (SAF) on erikoistunut asiakkaidensa liiketoiminnan kassavirtaohjattuun kehittämiseen.

Kassavirtahan on kaikki se, mitä yrityksen tileille tulee ja mitä sieltä poistuu. Kuulostaa yksinkertaiselta. Mihin tässä enää konsulttia tarvitaan?

Ulkopuolinen näkee asiat aina eri tavalla kuin mitä yrityksen sisältä nähdään. Keskustelu voi synnyttää yritysjohtajalle merkittäviä ahaa-elämyksiä.

Tärkein antimme asiakkaallemme syntyy kassavirtaosaamisesta, johon perustamme näkemyksemme. Mutun sijaan haemme perusteluillemme vahvan pohjan yli 6000 talousmallinnetun casen datapankista. Kykymme laatia tulevia kassavirtakuvia yrityksen kehityksen eri skenaarioihin on vahva.

Kassavirta on teoriassa yksinkertainen asia. Kassavirtapohjainen johtaminen vaatii sitävastoin vuosien kokemuksen ja oikeat työkalut. Kassavirta on organisaation käytännön toimintojen numeerinen peili josta näkyvät kaikki prosessit hyvine ja huonoine puolineen.

SAF-metodilla pystytään estimoimaan eri yksiköitä koskevan yrityskokonaisuuden tulevat kassavirrat vuosien päähän. Kun noudatetaan orjallisesti kahdenkertaista kirjanpitoa niin varmistutaan, että kehitystoimet on mahdollista toteutua myös käytännössä.

Mikäli kehitysajatusten ei ole mahdollista toteutua SAF-metodiikan työkaluissa, niiden ei ole mahdollista toteutua myöskään käytännössä.

Kokonaisuuden hallinta on keskeistä jotta tavoitellut hyödyt kassavirroissa on mahdollista saavuttaa. Osa-optimoitua kehitystä ei ole oikeassa elämässä järkevää tehdä sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kassavirta on mittaristo joka sisältää kaikki yrityksen kehittämisen keskeisimmät mittarit: työhyvinvointi, työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, varastonkierto, myyntikate, käyttökate, tulos ja työn imu.

Kassavirrasta näkyvät kaikki prosessit eli käytännön tekeminen. Kassavirta on kaikki.

Taloushallinnon ohjelmistotkaan eivät aina auta. Nykyiset ohjelmistot tarjoavat hyvin heikosti työkaluja kassan optimoimiseen. Ongelma korostuu jos aikaväliä pidentää muutamista viikoista useisiin kuukausiin ja jopa vuosiin.

Kuitenkin tänään tehtävät päätökset saattavat heijastua pitkällekin tulevaan. Näin on esimerkiksi erilaisten investointien suhteen (tehdas-, robotiikka- ja automatisointi-investoinnit, uusien innovaatioiden kaupallistaminen ja esimerkiksi merkittävät rekrytoinnit).

Strategic Accounting auttaa asiakastaan sekä ennakoimaan että optimoimaan kassavirran kehitystä. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa pyrimme esimerkiksi pienentämään ja myöhentämään kassasta pois ohjautuvia rahavirtoja ja maksimoimaan sekä aikaistamaan sinne tulevia maksuja.

Kaikkeen tähän yrityksellämme on yli 40 vuoden kokemus ja kassavirranhallintaan optimoidut työkalut ja metodologia.

Kun yrityksellä on realistinen kassavirtakuva tulevaisuuteensa, se kykenee kehittämään rahoitusrakennettaan ja suunnittelemaan esimerkiksi investoinnit, osingot ja rekrytoinnit aiempaa paremmin.

Kassavirta on tärkein yrityksen toimintaa kuvaavista mittareista. Se kertoo paljaimmin yrityksen toiminnan terveydestä ja jatkuvuudesta. Vakiintuneelle yritykselle kassavirran kehitys on myös suorin indikaattori yrityksen arvon kehityksestä.

Miten prosessi etenee?

Ensiksi: yhteinen workshop + perusanalyysi

SAF tutustuu yrityksen taloustilanteeseen yhteisessä workshopissa (3h). Kaiken pohjana on yrityksen hallituksen siunaama strategia yrityksen tavoitteiksi yhden, kolmen tai viiden vuoden kuluttua.

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa käydään läpi yrityksen liiketoimintastrategia, ansaintalogiikka, asiakassegmentit ja tuotteet, onnistumiset ja haasteet.

Analyysiä varten SAF perehtyy myös yrityksen tuloslaskelmiin ja taseisiin sekä toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden näkemykseen tulevaisuudesta.

Analyysissä saattaa paljastua yllättäviäkin asioita. Analyysi saattaa paljastaa eroja yrityksen tuote- ja asiakasryhmien kassavirtapohjaisessa kannattavuudessa, mikä joskus tulee yritysjohdollekin osittain yllätyksenä (Lue case). Se on arvokas tieto johdolle.

On mahdollista, että SAF on jo aiemmin tehnyt yritykselle Kassavirtapohjaisen vaikuttavuusanalyysin, jolloin yhteistä workshopia ei tässä enää tarvita.

Workshopin pohjalta SAF laatii kuukausittaisen kassavirtatavoitteen (KVT). Tämä tavoite ohjaa kaikkea yritysjohdon päätöksentekoa. Kassavirtaohjattu kehittäminen ottaa nimenomaan kantaa niihin kaikkiin seikkoihin joilla kassavirtaa parannetaan. Myös kuukausittainen tapaaminen yritysjohdon ja SAF:n välillä keskittyy tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Kassavirran vinkkelistä katsottuna asiat näyttävät monesti hyvin erilaisilta kuin virallisen tuloslaskelman rivejä tuijottaessa. Kassavirtakuva on usein selvempi, konkreettisempi, helpommin ymmärrettävä ja mikä tärkeintä; todellisinta totta.

Asetettava KVT on usein haastava, mutta realistinen. SAF ei nykäise kassavirtatavoitetta hatusta, vaan se mitoittaa sen suhteessa aiemmin vastaavassa tilanteessa olleiden yritysten tavoitteisiin ja toteutumaan.

Asiakkaan tilanne asettaa myös omat reunaehtonsa. Kassavirtaohjattu tekeminen kykenee parantamaan yrityksen nykytilaa vaikka se ei kasvattaisi panostuksiaan. Lisäinvestoinnit esimerkiksi henkilöstöön tai uusiin tuote- ja asiakasryhmiin nostavat yrityksen kassavirtaa selvästi. Rajojen tullessa vastaan SAF auttaa kasvuloikkien teossa.

Kaikupohjaa tähän on. Yli 40 vuoden aikana Riku Lehtinen on kerännyt yli 6000 asiakkaan kokemukset omaan datapankkiinsa.

Toiseksi: Jatkuva johdon tuki

SAF haluaa varmistaa, että asiakas pääsee asettamiinsa tavoitteisiin. Käytännössä parhaaksi tavaksi on osoittautunut kuukausittainen, noin 3-4 h tapaaminen.

Tapaaminen koostuu mm. seuraavista osista:

  • Yritysjohto kertoo keskeisimmät muutokset johtamisessa ja yrityksen tilanteen tapahtumat.
  • SAF raportoi kehityksen yrityksen kassavirtatavoitteessa asiakkaan antamien tietojen pohjalta.
  • Vapaamuotoinen keskustelu, jossa yhdessä etsitään keinoja kassavirran kehittämiseksi. Keinot eivät ole vain laskutusteknisiä, vaan paljon syvempiä. Ne liittyvät usein yrityksen perustoimintoihin kuten tuotannon prosessien sujuvoittamiseen, päätöksenteon hajauttamiseen, strategisiin tuote- ja asiakasryhmittelyihin tai koko henkilöstön kannustimiin.
  • Usein havahdutaan myös sellaisiin kehitystarpeisiin jotka ovat edellytyksenä tavoitteiden mukaisten kassavirtatulosten saavuttamiseksi esim. digitalisointi, automatisointi, henkilöstön osaaminen, robotiikka. Näiden kassavirtavaikuttavuuden mallintaminen kuuluu SAF:n palveluun.
  • Keskusteluissa SAF tuo aktiivisesti esiin erilaisia ja koeteltuja tapoja kasvattaa kassavirtaa, kokemus on osoittanut että monet näistä toimivista tavoista tulevat asiakkaillemme kiinnostavana uutisena

Tarvittaessa SAF informoi koko henkilökuntaa kassavirtatavoitteen tärkeydestä ja tukee näin johtoa sen työssä.

SAF voi myös auttaa myös luomaan yrityksen henkilöstölle kassavirtapohjaisen kannustinohjelman, joka tukee johdon asettamaa kassavirtatavoitetta (KVT).

Kuukausittaisia tapaamisia järjestetään niin kauan kuin yritys on saavuttanut tavoitteensa ja tarvittaessa senkin jälkeen, jotta varmistetaan tavoiteuralla pysyminen.

Kassavirtatavoitteella on taipumus toteuttaa itse itsensä. Käytäntö on osoittanut, että yritysjohto saa sitä, mitä se aktiivisesti mittaa. Kun huomio kiinnitetään yhteen mittariin, niin arjen päätökset alkavat helpommin tukea juuri tämän tavoitteen saavuttamista.

Mitkä ovat tulokset?

Strategic Accountingin pääanalyytikko Riku Lehtinen on yli neljänkymmenen vuoden aikana palvellut vastaavalla mallilla jo tuhansia asiakkaita Suomessa.

Tässä esimerkki kassavirtatavoitteesta (=kassavirtaodote) noin kolmen miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa tekevästä tuotannollisesti yrityksestä.

Yrityksen kassavirtaodote (sininen käyrä) oli ennen yhteistyötä noin 10.000 €/kk. Kaksi vuotta jatkuneen yhteistyön ja kertainvestoinnin ansiosta odotetta pystyttiin nostamaan tasolle 17.000 €/kk ja lopulta tasolle 22.000€/kk. Kassavirtaohjattu kehittäminen paransi kuukausittaista kassavirtatulosta noin 120 %.

Jatkuvassa yhteistyössä seurattiin tiiviisti toteutunutta kassavirtaa (punainen käyrä).

Tässä yrityksen kassavirtaodote vuodelle 2019:

Kokemuksemme mukaan kassavirtaohjattu kehittäminen onnistuu sen yksinkertaisuuden vuoksi. Siinä ihmisille tarjotaan todellisinta totta oleva kokonaisuus, jonka syy-seuraussuhteet ovat loogisia ja helposti avattavia.

Kehityssuunta saadaan halutuksi kun kannustimet sidotaan yhdessä leivottavaan kassavirtakakkuun. Lopputuloksena organisaatiossa olevat ihmiset toimivat kassavirran näkökulmasta parhaaksi katsomallaan tavallaan. He ovat motivoituneita toimimaan kuin itsellensä tekisivät koska myös kannustimet ohjaavat siihen.

Kassavirta konkretisoi ihmisten välisen yhteistyön kehityksen. Se tuo yksilölle asti työn merkityksellisyyden konkreettiseksi talousluvuksi, joka ei jätä ketään kylmäksi. Näihin kahteen asiaan perustuu myös se miksi kassavirtapohjaiset kannustimet ovat niin toimivat.

Kassavirta paljastaa myös sellaiset toiminnot jotka eivät tuota haluttua kassavirtaa. Jos lähempi tarkastelu osoittaa ne kokonaisuuden kannalta turhiksi niin luopuminen niistä voi olla paikallaan uuden kassavirran luomiseksi. Näin kassavirtapohjainen evoluutio kehittää itse itseään.

Kuinka luotettavia tulokset ovat?

Yrityksen nykyinen kassavirtakuva syntyy kirjanpidosta.

Tämän päälle SAF luo omalla metodologiallaan näkymän tulevaisuuteen, jota täsmätään kuukausittain toteutuneen kehityksen mukaan. Tämä arvio on osoittautunut käytännössä hyvin luotettavaksi.

Ylöjärveläinen lihanjalostamo Veljekset Mattila on tukeutunut Riku Lehtisen asiantuntemukseen jo vuosia. Lue tarkemmin, kuinka palvaamossa on palvelu koettu.

Käytännössä SAF pystyy siis tarjoamaan asiakkaillensa jälkiviisauden sijaan viisautta etukäteen.

Mitkä ovat yhteistyön hyödyt?

Kehityshanke pyrkii aina siihen, että yritysjohto pääsee asettamiinsa taloudellisiin tavoitteisiin.

Jatkuvan kuukausiseurannan ansiosta johto pysyy aina kartalla, missä mennään. Jos kehitys pysähtyy tai kääntyy negatiiviseksi, johto saa siitä tiedon nopeasti ja kykenee reagoimaan siihen lähes reaaliajassa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tämä on merkittävä etu.

Kun yrityksellä on ymmärrys realistisesta, tulevasta kassavirtakuvasta, se pystyy kehittämään rahoitusrakennettaan ja tekemään varmemmilla tiedoilla päätöksiä investoinneista, merkittävistä rekrytoinneista ja osingoista.

SAF pystyy kokemuksensa ja työkalujensa turvin auttamaan etteivät kaheleimmat päähänpistot päädy toteutukseen asti, erilaisten vaihtoehtojen kassavirtavaikutukset kun pystytään mallintamaan etukäteen.

Me uskomme, että parhaimmalla tiedolla varustettu – ja sen mukaan toimiva yritysjohto – saa merkittävän kilpailuedun suhteessa kilpailijoihinsa.

Palvelun kustannus?

Palvelu hinnoitellaan aina yksillöllisesti ja hinta koostuu kahdesta komponentista, kassavirtapohjaisesta vaikuttavuusanalyysistä sekä kassavirtaohjatusta kehittämispalvelusta joka on sopimustyypiltään toistaiseksi voimassaoleva.

Palveluntuotanto on urakkalointoista eli sopimuksen voimassaolon aikana asiakas saa peruspalvelun lisäksi tarvittavat erillislaskelmat vaikka yritysostoja tai vaikka rahoittajia varten.

Kassavirtapohjaisen vaikuttavuusanalyysin voi ostaa myös erikseen ja sen hinta on tyypillisesti 3.000 € – 8.000 €.

Kassavirtaohjatun kehittämispalvelun palkkio yhteistyöstä vaihtelee 3.500€/kk – 9.500€/kk, riippuen yrityksen koosta ja tarvittavan työn määrästä.

Teemme mielellämme myös kassavirtatuloksiin pohjautuvia yhteistyösopimuksia.

Kokemuksemme mukaan palveluun investointi tuo siihen sijoitetut rahat moninkertaisesti takaisin.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja
Ari Holm
050 366 3381