Yrityksen tärkeimpien kehityshankkeiden kannattavuus on mahdollista laskea etukäteen. Tässä lyhyt selostus kuinka se tapahtuu.

Strategic Accounting Finland (SAF) analysoi asiakkaidensa kehityshankkeiden kassavirtavaikutuksia etukäteen.

Kassavirran laskeminen on periaatteessa yliopistojen peruskurssien osaamista. Peruskurssin tiedoilla voidaan arvioida nakkikioskin kesän myyntiä. Jos kyseessä on monta eri yksikköä sisältävä yritys ja aikajänne kolme vuotta, tehtävä on haasteellisempi.

Luotettavan analyysin tekemiseen vaaditaan oikea metodi, konsernilaskennan ymmärrystä ja käytännön kokemus eri kehitystoimenpiteiden vaikutuksista.

Keskeistä on kokonaisvaikutusten arviointi juuri kassavirrasta, koska muutokset eivät eritellysti näy esimerkiksi virallisesta tuloslaskelmasta. Eritellyistä kassavirroista ne näkyvät.

Vastaavaan analyysiin eivät pysty edes tunnetuimmat taloushallinnon ohjelmistot. Tämä metodiikka, ymmärrys ja kokemus on Strategic Accountingilla.

Miten prosessi etenee?

Ensiksi: yhteinen workshop

SAF tutustuu yrityksen kehityssuunnitelmiin yhteisessä workshopissa (3h). Suunnitelmat voivat perustua hallituksen vahvistamaan strategiaan tai ne voivat olla kevyempiä,  vain toimitusjohtajan mielessä olevia kulkusuuntia.

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa käydään läpi yrityksen liiketoimintastrategia, ansaintalogiikka, onnistumiset ja haasteet.

Analyysiä varten SAF perehtyy myös yrityksen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimitusjohtajan näkemykseen tulevaisuudesta.

Toiseksi: Varsinainen analysointityö

Kehityssuunnitelman vaikuttavuuden arvioimisessa SAF käyttää pohjana yritysjohdon arvioita hankkeen suunnitelluista tuloksista.

Tätä arviota SAF vertaa yli 6000 yrityksen asiakaskantaansa. Moni yritys on jo aiemmin toteuttanut vastaavanlaisen hankkeen, ja niiden vaikuttavuusanalyysit Strategic Accountingilla on käytössään.

SAF myös analysoi, mihin kaikkeen muuhun hankkeella on vaikutusta, koska usein on. Esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstön toivoma koulutusohjelma todennäköisesti lisää tuottavuutta ja vähentää sairauspoissaoloja.

Kolmanneksi: SAF esittää analyysin tulokset asiakkaalleen.

Usein analyysissä verrataan yrityksen kassavirta- ja tuloskehitystä ilman kehityshanketta (ns perustilanne) tilanteeseen, jossa hanke toteutetaan.

Tässä on analyysi erään yrityksen merkittävästä HR-hankkeesta. Analyysi kertoo yrityksen kassavirtapohjaisen tuottoarvon olevan viiden vuoden kuluttua noin 5,9 miljoonaa euroa, jos hankkeeseen ei ryhdytä.

HR-investoinnin analysoidaan kasvattavan yrityksen arvoa niin, että sen arvo nousee 18,5 miljoonaan euroon.

Yritysjohto näkee suoraan, miten kehityshanke vaikuttaa yrityksen taloudelliseen kehitykseen.

Mitä toimintoja on mahdollista analysoida?

Vaikuttavuusanalyysissä pystytään käsittelemään riittävällä luotettavuustasolla kaikkia tärkeimpiä yrityksen kehityshankkeita. Myös niitä, joihin on tähän asti koettu hankalaksi antaa numeraalisia arvioita.

Näitä hankkeita ovat esimerkiksi:

-Yrityksen eri strategiavaihtoehdot.

-HR-toimenpiteet eri muodoissaan, esimerkiksi johtamisen ja työyhteisön kehittäminen.

-Myynnin toimenpiteet.

-Kannustinjärjestelmät.

-Investointiohjelmat.

-Automatisointihankkeet.

Mitä analyysin tuloksena saadaan?

Analyysin tuloksena talousjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja saavat konkreettisen arvion kehityshankkeen taloudellisista vaikutuksista tuleville kuukausille, ja jopa kolmen vuoden päähän.

Vaikutukset avataan kohta kohdalta, mikä antaa yritysjohdolle hyvän kokonaisnäkymän johtamiseen vaikuttavasta kokonaisuudesta.

Yritysjohtaja näkee, ylletäänkö tavoitteisiin. Hallituksen puheenjohtaja saa näkymän, mikä on yrityksen jakovara kolmen vuoden kuluttua.

Analyysi pitää sisällään myös näkymän, jossa kehityshanke jää toteuttamatta, kuten alla:

Analyysi pitää sisällään nämä tunnusluvut (esimerkkinä asiakkaan analysoitu HR-hanke):

Tulos

Kassavirtatulos

Pääoman tuotto

Vaihto-omaisuus

Myyntisaamiset

Vieras pääoma

Omavaraisuus

Investoinnit

Osingot

Kuinka luotettavia tulokset ovat?

Tulokset antavat niin realistisen kuvan yrityksen strategisista vaihtoehdoista kuin huolellisella ajattelulla, käytännön kokemuksella ja oikealla kassavirtojen laskentametodilla voidaan luoda.

Analyysin voima on siinä, että se alkaa toteuttaa itse itseään. Kun yritysjohto päättää alkaa seurata tiettyjä tulosmittareita, päätös ohjaa heitä tekemään linjauksia jotka johtavat analyysin kuvaamaan tilanteeseen. Riku Lehtinen on nähnyt näin käyvän lukuisia kertoja.

Anna sen tapahtua myös sinun yrityksesi kohdalla!

Mitä hyötyä analyysistä on?

Analyysi antaa yritysjohdolle näkemys siitä, miten hänen hahmottelemansa päätökset tulevat vaikuttamaan yritykseen. Analyysin jälkeen johdon ei tarvitse päätöksissään tukeutua mutuun.

Analyysi antaa vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Hallituksen puheenjohtaja:
-Mitä vaikutuksia eri strategioilla on yrityksen arvon kehitykseen seuraavan kolmen vuoden aikana?
-Mikä on yrityksen jakovara tulevina vuosina?
-Mikä on eri liiketoimintojen kyky luoda kassavirtaa?

Toimitusjohtaja:
-Millaisilla päätöksillä pääsen tavoitteisiin?
-Miten varmistan yrityksen kassan riittävyyden investoinnin jälkeen?
-Miten päätökseni vaikuttavat yrityksen arvoon ja kassaan?
-Miten kannustan koko henkilöstön yhteisen strategian tueksi ja kasvattamaan kassavirtaa?
-Kannattaako investointipanostukset kohdentaa HR- panostuksiin?

HR-johtaja:
-Miten työilmapiirin kehittäminen luo lisää kassavirtaa?
-Millainen kannustinjärjestelmä tukee työilmapiiriä ja lisää kassavirtaa?
-Miten esimiestyön kehittämishankkeet voivat lisätä yrityksen kassavirtaa?

Myyntijohtaja:
-Minkä tuotteiden myynti lisää eniten yrityksen kassavirtaa ja arvoa?
-Millaisella kannustinohjelmalla kannustan myymään yrityksen kannalta kannattavimpia tuotteita?

Yhtä kaikki: kassavirtapohjainen Vaikuttavuusanalyysi kertoo kehityshankkeiden kassavirtavaikutukset. Etukäteen.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja
Ari Holm
050 366 3381