“Ajatuksenamme on käyttää Accunaa jatkossa myös konsernitasolla. Tärkein tutkimuksessa tekemä havaintoni oli kassaennustemetodin yksinkertaisuus ja ohjelman käytön helppous”, opinnäytetyön tehnyt Finance Manager Reijo Karjalainen kertoo.

Arctic Drilling Companyn Oy Ltd:n (ADC) Finance Manager Reijo Karjalainen etsi opinnäytetyössään vaihtoehtoista tapaa Microsoftin Excelin käytölle kassavirran hallinnassa ja suunnittelussa. Tavoitteena oli löytää metodi, jossa kassanhallinta tukisi paremmin yrityksen strategista suunnittelua.

Tätä tarkoitusta varten hän testasi Talgraf Oy:n Accuna-kassaennusteohjelmaa, joka on koodattu Strategic Accountingin luoman kassavirtatulos -metodin pohjalle.

”Kassavirran hallinta ja suunnittelu” -niminen opinnäytetyö tehtiin Lapin ammattikorkeakoulussa kesän 2020 aikana.

Tutkimus johtaa muutoksiin ADC:n talousjohtamisessa.

“Ajatuksenamme on käyttää Accunaa jatkossa myös konsernitasolla. Tärkein tutkimuksessa tekemä havaintoni oli kassaennustemetodin yksinkertaisuus ja ohjelman käytön helppous”, Karjalainen sanoo tutkimuksen seurauksista.

Tutkimukseen pääsee tutustumaan Theseus-palvelusta.

Teoriaosa

Tutkimuksen teoriaosassa käytiin läpi rahoituslaskelman suora ja epäsuora malli. Huomio teoriaosassa pyrittiin kiinnittämään operatiivisen liiketoiminnan rahavirtaan eli kassavirtatulokseen. Investointien sekä rahoituksen rahavirta, jotka kuuluvat myös rahoituslaskelmaan, esitettiin teoriaosassa.

Tutkimuksessa käytiin läpi yritysten tärkeimpiä budjetteja, joista lähemmin tarkasteltiin kassavirtaennusteen tekeminen. Yrityksen taloudellisen toiminnan yleisimmät tunnusluvut esiteltiin, jotta lukija voi ymmärtää tuloslaskelman ja kassavirtatuloksen ero.

Todellinen ero näiden kahden välillä on todellinen raha, joka on kassavirran ainoa mittari. Liiketoiminnan kerryttämä rahavirta on ratkaisevampaa kuin kirjanpidollinen tulos, koska tilinpäätöksen tulos ei ole todellinen, jaksotusten vuoksi. Kassavirtalaskelma kertoo selkeästi ja yksinkertaisesti rahavarojen muutokset tietyllä ajanjaksolla, siksi se on hyvä liiketoiminnan mittari. Kassavirta on suoritevirran peilikuva, Karjalainen kirjoittaa opinnäytetyössään.

Tärkeimmät havainnot

Tässä kooste tärkeimmistä opinnäytetyön havainnoista:

”…Tutkimuksen kohteena olevan ohjelman (Accuna kassaennuste) antamat rahavirtalaskelman tulokset olivat Kirjanpitolautakunnan antaman rahavirtalaskelman suosituksen mukaiset, mutta ne erosivat epäsuoralla tavalla esitetystä ADC:n rahavirtalaskelman eristä. Accuna-ohjelman käyttämä metodi esittää kassavirtalaskelma on yksinkertaisempi ja selkeämpi…”

”…Kohdeyrityksen epäsuoran mallin mukaisen rahavirtalaskelman vuodelta 2019 ja sen rinnalla Accunan kassaennusteohjelmalla lasketut rahavirtojen kaikki erät erosivat toisistaan, mikä oli aluksi hämmentävää. Rahavarojen muutos tilikaudelta on sama molemmilla tavoilla esitettynä ja kumpaakin tapaa voidaan pitää Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen (2007) mukaisina kassavirtalaskelmina…”

”…Tutkimuksessa testatun Accuna kassaennusteohjelman metodi on äärimmäisen yksinkertainen tapa esittää kassavirtalaskelma. Sitä ei voida pitää virheellisenä eikä harhaanjohtavana, vaan nerokkaan yksinkertaisena, jota kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt voivat hyödyntää kassavirtojen suunnittelussa. Kun kassavirtalaskelma voidaan esittää automatisoidusti näin selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmettelen joskus, miksi yritykset eivät halua tai vaadi kassavirtalaskelmaraportteja…”

”…Kun vertaa tässäkin tutkimuksessa esitettyjä tunnuslukuja kassavirtatulokseen, voidaan todeta, että kassavirtatulos yksinkertaisuudessaan selkein taloudellinen mittari…”

”…Kassavirtaennusteita kaikki yritykset joutuvat jossakin muodossa tekemään joka tapauksessa tehdessään strategisia päätöksiä liiketoiminnassaan…”

”…Tutkimuksessa tarkistettu menetelmä laskea kassavirtatulos ja itse kassaennusteohjelma Accuna osoittautuivat toimiviksi ja käyttökelpoisiksi välineiksi liiketoiminnan suunnittelussa, jolla kyetään näkemään ja simuloimaan strategisten päätösten vaikutuksia kassassa. Myös itse budjettien tekeminen oli todella helppoa ja nopeaa sekä joustavaa. Ohjelmalla pystyy tekemään useita skenaarioita sekä hallitusti tarkistamaan budjettien rakenteita. Erilaiset joustavat ja monipuoliset suhteelliset simulointimahdollisuudet tekevät ohjelmasta erittäin käyttökelpoisen…”

”…Tunnuslukuja (kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius) tulisi tutkia ensikädessä suhteessa saman toimialan yrityksiin, kassavirtoja voi puolestaan tutkia ja vertailla kaikkien yritysten kesken, koska mittari on kaikissa sama – raha. Tunnusluvut kertovat aina menneisyydestä, kassavirtaennuste peilautuu tulevaisuuteen, toteutuneeseen tuloskuntoon pohjautuen…”

”…Accuna-ohjelmistolla kyetään tekemään joustavasti yhtiön tarvitsemat budjetit ja kassaennusteet. Ajansäästö on merkittävää koko organisaatiotasolla, koska budjettien tekeminen ja seuranta voidaan hajauttaa. Säästö ja hyöty kertaantuvat, kun kassaennustaminen ja seuranta voidaan ulottaa konsernitasolle…”

”…ADC:n jo tutkimuksen aikana käyttöön ottamalle Accuna kassaennuste-ohjelman käytölle löytyi vankat perusteet ja hyödyt toimeksiantajalle sekä ohjelman tuottamat rahavirtatiedot todettiin tutkimuksessa teorian mukaisiksi…”

”…Koronakriisi on ollut vaikuttamassa kassaennusteohjelman käyttöönotolle. Tarve tehdä erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta joustavasti sekä seurata kassaennusteita säännöllisesti on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi. Toimeksiantaja pystyy luottamaan kassaennusteohjelman antamiin rahavirtatietoihin. Tässä tutkimuksessa päästiin raportoinnin ja talouden seurannan kehittämisessä pieni, mutta merkittävä askel eteenpäin…”

”Liiketoiminnasta saatu kassavirtatulos on konkreettista rahaa, jolla yritys operoi. Millään muulla kuin oikealla rahalla yritys ei voi operoida. Sen pitäisi kiinnostaa kaikkia. Ilman kassavirtalaskelmaa ja -ennustetta yritys ei tiedä mistä raha tulee ja minne se menee. Sitä ei kerro tuloslaskelma, sen kertoo kassavirtalaskelma, joka viimekädessä taseiden muutos. Tämän tiedon oivaltaminen oli myös itselleni merkittävin huomio tässä tutkimuksessa.”

“Ammattimaisesti tehty”

Strategic Accountingin Head of Research and Development Marcus Penttisen mukaan on erittäin hienoa, että SAF:n menetelmä on mukana opinnäytetyön tutkimuksessa.

“Pidän tutkimusta huolellisesti tehtynä ja loistavasti taustoitettuna. Erittäin ammattimaisesti tehty”, hän kehuu.

“Tämä kertoo siitä, että SAF:n menetelmä laskea kassavirtoja on erittäin varteenotettava vaihtoehto yrityksen toiminnassa ja tutkimusmaailmassa.”

Lisätiedot:

Arctic Drilling Company Oy Ltd, Finance Manager Reijo Karjalainen, reijo.karjalainen@adcltd.fi, 040 5801 657

Strategic Accounting Finland Oy, Head of Research and Development Marcus Penttinen, marcus.penttinen@strategicaccounting.fi, 041 526 0665