Kun keittiökalusteyrittäjät Tomi Salminen ja Annina Avoranta-Salminen aloittivat yhteistyön Strategic Accountingin kanssa, joutuivat he pohtimaan, tekevätkö he oikeita asioita. Eivät täysin.

Yrityskonsulteista sanotaan usein, että he laskuttavat yrittäjiltä kovia palkkioita kierrätettyjen ajatusten esittämisestä. Jotka eivät anna yrittäjälle mitään uutta.

Tämä ei päde turkulaisten keittiökalusteyrittäjien Tomi Salmisen ja Annina Avoranta-Salmisen yhteistyöhön kassavirtapohjaiseen kehittämiseen erikoistuneen Strategic Accounting Finland Oy:n (SAF) kanssa. Yhteistyö toi esiin konkreettisia ajatuksia, miten pariskunnan Unique Homen kannattaa liiketoimintaansa kehittää.

Mistä yhteistyö sai alkunsa?

Unique Home on kaksitoista vuotta vanha yritys, joka perustettiin nimellä Orikedon Keittiötukku. Yhtiöllä oli neljä perustajaosakasta, joista Tomi oli yksi.

Vuosien varrella alkuperäinen keittiökalusteiden tukkutoiminta muokkautui puusepänverstaaksi, joka valmistaa pääasiassa vaativia keittiö-, kylpyhuone- ja muita kalustuksia.

Kesällä 2017 yritys koki ison muutoksen. Tomi ja Annina ostivat viimeisenkin muun alkuperäisen perustajan ulos yrityksestä. Unique Home päätyi pariskunnan ja heidän kymmenvuotiaiden kaksostensa omistukseen.

Kauppaa seurasi velkataakka. Tämä omistajanvaihdos ei vain saanut epäonnistua.

Pariskunta päätti palkata SAF:n yrityksensä Unique Homen tueksi syksyllä 2017.

Päätavoite: Kasvattaa kassaa ja investointikykyä

Unique Home on koko 2010-luvun tehnyt noin 1,4-1,9 miljoonan euron liikevaihtoa pääosin nollatuloksella. Tilivuosi 2017 oli tästä myönteinen poikkeus.

Omistajien visiona on kasvattaa yritystään kannattavasti.

Yhteistyön aluksi osapuolet määrittelivät ensimmäisen vuoden tavoitteen.

Elokuun lopussa 2018 päättyvälle tilikaudelle yrityksen tuli pystyä vahvistamaan kassaansa, jotta yrityksen investointikyky ja rahoitushuolto paranisivat. Nämä ovat olennaisia komponentteja yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

Olennaista pariskunnalle oli myös, että kannattavuus tulee varmistaa, jotta osakekaupasta syntyneet velat voidaan hoitaa ajallaan.

Yhteistyön toteutustapa

Yrittäjien arki on usein kaaosmaista ja ulkopuolisen konsultin voi olla vaikea uida siihen sisään. Konsultin ajatukset voivat silloin jäädä etäisiksi ja teorianmakuisiksi.

Tämän haasteen osapuolet päättivät taklata lähes kuukausittaisella tapaamisella. Strategic Accountingista tapaamiseen osallistuivat pääanalyytikko Riku Lehtisen lisäksi myös myynnin ammattilainen Ari Holm.

Lehtinen keskittyi kehittämään yrityksen kassavirtaa, kun taas Holm antoi panoksensa yrityksen kokonaiskehittämisen ja myynnin kasvattamiseen.

Tapaamisessa käytiin läpi yrittäjien tilannetta ja kehitysajatuksia. Ja miten niitä voi toteuttaa, jotta kassavirta optimoituisi. Lehtinen ja Holm pyrkivät nostamaan pöydälle aina konkreettisia ratkaisuja.

Tomi Salminen kertoo, että hänellä on ollut jo aiemmin hyvä kuva yrityksen taloudesta. Hän on myös osannut johtaa yritystä taloustehokkaasti.

“Koen, että olemme saaneet hyvää taloustietoa ja vinkkejä kassavirran parantamiseksi. Useamman kerran Riku on nostanut esiin ajatuksia, joita itselle ei ole tullut edes mieleen”, hän sanoo.

SAF:n tapa tukea yrittäjää on perustella kaikki uudet ajatukset sekä ehdotukset numeroilla. Oikein valitut tunnusluvut ovat paras keino toiminnan ohjaamiseen.

“Niillä tunnusluvuilla, mitä yrittäjä päättää seurata, on yleensä tapana parantua”, Riku Lehtinen kertoo kokemuksestaan.

Jalkautus koko henkilöstölle

Annina Avoranta-Salminen kertoo, että he tekivät myös tärkeän päätöksen jakaa lähes kaiken taloustiedon koko 17-henkiselle henkilökunnalle: puusepille, suunnittelijoille ja kalusteasentajille.

Kaksi kertaa Lehtinen ja Holm kertoivat henkilökunnalle kassavirran merkityksestä yrityksen toiminnan ja kasvun turvaamisessa.

“Riku puhuu ammattikielellä, jolloin henkilökunta ei ole aina ymmärtänyt kaikkea puhuttua. Asiat ottavat vain aikaa jotta ne sisäistää. Silti henkilökunta on arvostanut sitä, että heille kerrotaan miten yrityksellä menee”, Avoranta-Salminen sanoo.

“Olemme keskustelleet henkilökunnan kanssa esimerkiksi yrityksen tuloksesta. Kun teimme viime tilikaudella noin 100.000 euron tuloksen, niin se ei tarkoita että minulla ja Tomilla olisi se sama raha takataskussa. Keskustelut ovat lisänneet myönteistä ymmärrystä toisiamme kohtaan.”

Kassavirta on ollut myös yksi työkalu henkilöstön sisäisissä kehitystiimeissä. Esimerkkinä: Jos myyjät suunnittelevat ja puusepät toteuttavat kalusteiden rakenteet niin, että ne ovat työläitä asentaa, heikentää se asentajien kykyä luoda kassavirtaa. Tällaisista ongelmista pyrittiin eroon.

Lopputuloksena yritys päätti luoda koko henkilöstöä koskevan kannustinohjelman, jonka määräävänä tekijänä oli jokaisen työntekijäryhmän luoma kassavirta.

Riku Lehtisen kokemuksiin perustuva malli räätälöidään aina asiakkaan mukaan. Siinä ohjataan kaikki henkilöt toimimaan käytännössä siten että kassavirtaa kertyy aiempaa enemmän.

Mallin ydin on siinä, että yksittäisten ihmisten päivittäiset teot näkyvät SAF:n kassavirtatyökaluissa ja näin tekojen yhteys kassavirtaan tuodaan näkyväksi koko organisaatiolle.

Kun kassavirtapohjaiset tavoitteet saavutetaan, kannustinjärjestelmä tuottaa koko henkilöstölle tuntuvia kannustimia.

Keskittyykö yritys oikeisiin asioihin?

Unique Homen päätuote on koko sen olemassaolon ajan ollut keittiöt ja niiden uusiminen.

Ari Holm auttoi tekemään yhtiön tuotteista ja asiakassegmenteistä kannattavuusanalyysin. Analyysi pureutui siihen, paljon työtä (myyntiä, suunnittelua, asennusta) yritys joutuu yhden kassavirtaeuron eteen tekemään eri tuoteryhmissä.

Tomi Salminen kertoo, että analyysi piti sisällään yllätyksen.

“Huomasimme, että keittiö ei välttämättä ole kannattavin tuotteemme. Saamme esimerkiksi kylpyhuonekalusteista huomattavasti enemmän katetta pienemmällä työmäärällä. Tämä johtuu siitä, että keittiösuunnittelu on monimutkainen ja aikaavievä projekti.”

“On mahdollista, että toimintamme voi pitkässä juoksussa painottua nykyistä enemmän kylpyhuoneisiin”.

Riku Lehtinen kertoo, että tämän havainnon tekeminen on ollut hänen suurin antinsa yrittäjäpariskunnalle.

“Pyrin analysoimaan, missä tuotteissa tai palveluissa asiakkaani saa helpoimmin, varmimmin ja turvallisimmin kassavirtaa.”

“Koen, että meidän ansiostamme Unique Homen tuleva myynnin kasvu lisää myös yrityksen kassavirtaa. Jotta yrityksen ei tarvitse myydä vain myymisen ilosta.”

Päästiinkö tavoitteisiin?

Vuoden aikana yhteistyö on johtanut myös konkreettisiin, kassavirtaa kohentaviin muutoksiin Unique Homen toiminnassa.

Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana tavoite kassan vahvistamisesta on saavutettu.

Unique Home on myös pystynyt turvaamaan noin 100.000 euron tuloksensa kehityspanostuksista huolimatta.

“Alkuperäinen tavoitteemme oli turvata riittävä investointikyky ja rahoitushuolto. Olemme yltäneet tavoitteisiin molemmissa kohdissa”, Riku Lehtinen sanoo.