top of page

Liiketoiminnan suorituskyky

Päätöksenteko ilman tosiasioita on riski. Päätöksenteon tulisi perustua selkeään näkemykseen liiketoiminnasta ja relevantteihin tosiasioihin. SAF on erikoistunut auttamaan sinua tosiasioiden ja näkemysten jäsentämisessä, tarkoituksena selkeyttää päätöksentekoasi ja johtaa liiketoiminta pitkäkestoiseen menestykseen.

Sliced Avocado

Kilpailijavertailu

 • vertailu soveltuu yrityksen strategisen tilanteen arvioinnin perustaksi

 • vertailu perustuu asiakas- ja kilpailijayritysten toteutuneisiin kassavirtoihin ja antaa selkeän kuvan yritysten keskinäisestä suorituskyvystä

 • kassavirtatulos (KVT) kertoo pelkistetysti yrityksen riskinkantokyvyn, joka on lähtökohta strategisille tulevaisuutta koskeville päätöksille

 • vertailu paljastaa yritysten rahamääräiset resurssit investoida kilpailukyvyn kehittämiseen tulevaisuudessa

 • vertailuun sisältyy asiakasyritys ja kolme asiakkaan valitsemaa kilpailijaa

 • raportti sisältää:

  • tuloslaskelman ja taseen sekä kassavirtatuloksen (KVT) neljän vuoden jaksolta

  • kassavirtatuloksen ennusteen yritysten nykykuntoon lukittuna

  • toteutuneet investoinnit ja muutokset pääomarakenteessa

  • taloudelliset resurssit toiminnan kehittämiseen, riskinottokyvyn ja rahan riittävyysarvion

  • raportin purun työpajassa

  • yhteenvedon johtopäätöksistä

Nykyisen suorituskyvyn arviointi

 • tämän hetken taloudellinen suorituskyky mitattuna kassavirtatuloksella (KVT), joka perustuu toteutuneeseen kirjanpitoaineistoon

 • perehtyminen liiketoimintaan

 • selvitys liiketoiminnan ohjausmallin elementeistä

 • raportti sisältää:

  • toteutunut kassavirtatulos (KVT)

  • nykytilaan perustuva KVT-ennuste

  • arvio KVT:n kasvupotentiaalista

  • liiketoiminnan ohjausmallin elementit

  • havainnot ja suositukset

Graphs

Olemme yrityksesi kasvinkumppani.

Small Green Plants

Suorituskyvyn kasvuohjelma

 • lähtökohtana nykyisen suorituskyvyn analyysi

 • liiketoiminnan ohjausmallin arviointi

 • liiketoimintaprosessien ja menettelytapojen selvitys

 • osaaminen ja järjestelmät

 • ajankäyttö ja priorisointi

 • raportti sisältää:

  • havainnot ja suositukset turhien töiden lopettamiseksi

  • havainnot ja suositukset liittyen prosesseihin ja menettelytapoihin

  • havaintoihin ja toimenpidesuosituksiin perustuva KVT:n kasvupotentiaali

  • tuki liiketoiminnan, turhien töiden ja KVT-tavoitteiden asettamisessa

  • suositukset ja neuvonanto

Suorituskyvyn kasvun varmistus

 • suorituskyvyn kasvuohjelman käyttöönoton seuranta

 • eroanalyysit ja korjaavat toimenpiteet

 • tavoitteiden ja aikataulujen muutostarpeen arviointi

 • suositukset ja neuvonanto tarvittaessa tilanteen mukaan

Corn Maize Labyrinth
bottom of page